فرمودند:

۳   اردیبهشت   ۱۳۹۳۲۲   جمادی الثانی   ۱۴۳۵۲۳   آوریل   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی