فرمودند:

۲۸   آذر   ۱۳۹۳۲۶   صفر   ۱۴۳۶۱۹   دسامبـر   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی