فرمودند:

۱۱   فروردین   ۱۳۹۴۱۰   جمادی الثانی   ۱۴۳۶۳۱   مارس   ۲۰۱۵
اوقات شرعــی