فرمودند:

۵   اردیبهشت   ۱۳۹۳۲۴   جمادی الثانی   ۱۴۳۵۲۵   آوریل   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی