فرمودند:

۱۳   اسفند   ۱۳۹۳۱۳   جمادی الاول   ۱۴۳۶۴   مارس   ۲۰۱۵
اوقات شرعــی