فرمودند:

۲۹   مهر   ۱۳۹۳۲۶   ذی الحجّه   ۱۴۳۵۲۱   اکتبــر   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی