فرمودند:

۷   شهریور   ۱۳۹۳۳   ذی القعده   ۱۴۳۵۲۹   آگوست   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی